Vana D-Penicilamine

250mg

پنی سیلامین

شرح

پنی سیلامین یک ماده کیلیت ساز است که در درمان بیماری ویلسون استفاده می شود. این دارو همچنین برای کاهش دفع سیستئین در سیستینوریا و معالجه بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید شدید و فعال که به درمان معمولی پاسخ نمی دهند، استفاده می شود.کپسول پنی سیلامین برای تجویز خوراکی حاوی 250 میلی گرم پنی سیلامین است.

موارد تشخيص

پنی سیلامین در درمان بیماری ویلسون، سیستینوریا و در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید شدید و فعال که نتوانسته اند به آزمایش کافی درمان متعارف پاسخ دهند، نشان داده شده است. شواهد موجود نشان می دهد که پنی سیلامین در اسپوندیلیت آنکیلوزان از اهمیت برخوردار نیست.