VANATONIN GOLD

واناتونین گلد

Melatonin 10 mg

  • جهت کمک به تنظیم ساعات خواب دراثر مسافرت های هوایی
  • کمک به رفع بی‌خوابی در افراد مسن و افراد دارای کارهای شیفتی
  • جهت افزایش طول مدت خواب و بی خوابی

قرص زیرزبانی 10 میلی گرم

بزرگسالان یک قرص در شبانه روز میل نمایند که جهت ماکزیمم اثر باید زیر زبان حل شود

در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

  • جهت کمک به تنظیم ساعات خواب دراثر مسافرت های هوایی
  • کمک به رفع بی‌خوابی در افراد مسن و افراد دارای کارهای شیفتی
  • جهت افزایش طول مدت خواب و بی خوابی