با بدست آوردن جواب عبارات بالا باید مرحله زیر را دنبال کنید تا ۳ سطح اصلی نقطه ضربان قلب هدف خود را بدست آورید:

نقطه هدف اول ؛ میانگین حاصل عبارت اول و دوم (میانگین ۶۰ تا ۷۰ درصد حداکثر ضربان قلب)

نقطه هدف دوم ؛ میانگین حاصل عبارت دوم و سوم(میانگین ۷۰ تا ۸۰ درصد حداکثر ضربان قلب)

نقطه هدف سوم؛ عبارت سوم( بیش از ۸۰ درصد )

[CP_CALCULATED_FIELDS id=”7″]