انتقال تکنولوژی

انتقال تکنولوژی یکی از مدل های فعالیت شرکت واناداروگستر می باشد. این توانایی با توجه به ارتباط گسترده این مجموعه با شرکت های تامین کننده تکنولوژی در خارج از کشور و متخصصین و تیم های تحقیق و توسعه داخلی میسر گردیده است.