ارزش های بنیادی

واناداروگستر

نظم: می کوشیم تا نظم و اخلاق مشخصه اصلی سازمان باشد

آزادي عمل و فكر: متخصصین توان و دانش بالقوه خود را در فضای آزادی عمل و تفکر برانگیز نشان خواهند داد

رقابت : ما برآنیم که با رقابت همواره حس ارتقاء مستمر و پیشرفت را در خود زنده نگاه داریم

آموزش: دیدگاه موثرتر و جامعتر فقط و فقط با تجربه و دانش حاصل از آموزش پدید خواهد امد

نوآوری: روش کار ما خواهد بود. ما برآنیم به رویاهایمان جامه عمل بپوشانیم